blog image

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

Solicitanți eligibili:
➢ Societăţile(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România,
➢ La momentul contractării întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă înscrisă în statutul societăţii/actul de înființare, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat", clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică
➢ Autoconsumul în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la energia produsă și livrată local, fără a tranzita rețelele de transport și distribuție și să reprezinte mininum 70% din producția centralei regenerabile finanțate.
Condiții de eligibilitate ale solicitanților:
➢ În cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:
• Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
• Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
• Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
• Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz
• Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală.
• Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro
➢ Ajutorul nu se acordă unei întreprinderi care se află în dificultate în conformitate prevederile art. 2 pct.18 din Regulament, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. c, teza finală din Regulament.
➢ La evaluarea ajutoarelor acordate în favoarea unei întreprinderi care face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei de declarare a unui ajutor ca fiind ilegal și incompatibil cu piața internă, Comisia va lua în considerare cuantumul ajutorului care nu a fost încă recuperat.
➢ se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, în funcție de acțiunile finanțabile,
➢ sunt legal constituiţi, respectiv societăți/regii autonome,
➢ sunt înregistrați la ONRC din România,
➢ Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică;
➢ Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare, inclusiv întreprinderi nou-înființate/regii autonome,
➢ Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii Unității de Implementare a Proiectului, echipei de proiect, nu se află în situație de conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională și europeană,
➢ Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin informații privind UIP/echipa de proiect,
➢ Solicitantul demonstrează capacitatea tehnică pentru susținerea activităților proiectului,
➢ Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru susţinerea implementării
PATRONATUL ROMÂN DIN JUDEȚUL HARGHITA
Str Kossuth Lajos 12-14 Miercurea Ciuc Jud Harghita, România
email office@patronatulromanharghita.ro;
Website www. patronatulroman.ro
Tel. 0744. 643. 710;
proiectului:
• Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului prin indicatorii de solvabilitate, respectiv dacă raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie să fie mai mic 7,5, în ultimul an financiar;
• Dacă solicitantul nu îndeplineşte criteriul privind indicatorii de solvabilitate (respectiv raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii mai mic 7,5, în ultimul an financiar) sau nu are un exercițiu financiar încheiat (este înfiinţat în anul depunerii ofertei), trebuie să prezinte suplimentar, la depunerea ofertei,unul dintre următoarele documente:
a) Un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deține sursele necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile.
b) O scrisoare de bonitate emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene.
Cheltuieli eligibile:
➢ Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală biomasă sau biogaz;
➢ Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.
➢ Cheltuielile privind informarea, publicitatea și auditul financiar sunt obligatorii, însă acestea nu sunt eligibile.
Cheltuielile eligibile nu acoperă în totalitate costul total al proiectului.
Notă: Solicitantul trebuie să demonstreze caracterul unitar al proiectului.
Este considerat unitar proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:
➢ Are un obiectiv general unic, clar definit;
➢ Echipamentele şi instalaţiile sale componente sunt interdependente din punct de vedere tehnic şi funcţional şi conlucrează în vederea atingerii obiectivului proiectului;
➢ Funcţionarea unitară a componentelor este justificată economic. Proiectul unitar nu se poate diviza în subproiecte fără afectarea obiectivului prestabilit
Valoarea finanțării nerambursabile:
Energie eoliană
➢ 650.000 Euro/MW- pentru toate capacitățile instalate
Energie solară
➢ 750.000 Euro/MW - pentru capacități instalate de până la 1 MW (inclusiv);
➢ 425.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 1 MW
Energie hidro
➢ 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate
Energie geotermală
PATRONATUL ROMÂN DIN JUDEȚUL HARGHITA
Str Kossuth Lajos 12-14 Miercurea Ciuc Jud Harghita, România
email office@patronatulromanharghita.ro;
Website www. patronatulroman.ro
Tel. 0744. 643. 710;
➢ 1.690.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate
Energie din biomasă și biogaz
➢ 3.383.000 Euro/MW – pentru capacități instalate de până la 1 MW (inclusiv)
➢ 1.692.000 Euro/MW - pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.
Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi, conform prevederilor Regulamentului, 20 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect de investiții, echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială.
Intensitatea finanțării:
➢ 100% din costurile eligibile
Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor proiectului fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public.
Dată estimativă lansare a depunerilor de proiecte: decembrie 2022.
Grilă de punctaj
Grila de evaluare tehnico-economică a ofertei Maxim Minim Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/ MW instalat de producție Se urmărește o cât mai bună proporție pentru ca solicitantul, ținând cont de scăderea costurilor cu tehnologia, să acopere o mare sursă din investiție din fonduri proprii, astfel încât subvenția publică oferită per MW instalat să fie cea mai joasă și să se evite supracompensarea. Cuantumul ajutorului de stat se raportează la capacitatea instalată de producție (Euro/MW instalat):
Acordarea punctajului:
➢ Valoarea cea mai mică a ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) - 100 pct
➢ Valoarea cea mai mare a ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) - 0 pct
➢ Valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) se calculează conform ecuației dreptei:
ax + b = y, unde:
100
0
PATRONATUL ROMÂN DIN JUDEȚUL HARGHITA
Str Kossuth Lajos 12-14 Miercurea Ciuc Jud Harghita, România
email office@patronatulromanharghita.ro;
Website www. patronatulroman.ro
Tel. 0744. 643. 710;
x este valoarea ajutorului de stat solicitat
y este punctajul obținut
a și b sunt coeficienții dreptei, care se vor calcula înlocuind valorile x și y în ecuația dreptei după cum urmează;
• Când x este valoarea maximă a ajutorului de stat solicitat, y este 0
• Când x este valoarea minimă a ajutorului de stat solicitat, y este 100
Total punctaj criteriu
100
0 TOTAL punctaj 100 0
Conform acestui criteriu, va obține un punctaj maxim (100 pct) oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat și zero puncte oferta care va avea cea mai mare valoare, cu descreșterea liniară a punctajului pentru valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat, pentru proiectele de tip A.
Proiectele vor fi ordonate în funcție de punctajele finale obținute și înscrise pe lista pentru finanțare începând de la cele cu punctajul cel mai mare, până la acoperirea bugetului alocat.
Documente necesare
Nr. crt. Denumire document
1.
Cererea de finanțare
2.
Actul constitutiv, Actul de înființare/Statutul, sau documente echivalente cu traducere autorizată (emise cu maximum 30 zile înainte de depunerea ofertei) ), valabile la data depunerii documentelor însoţitoare ale Proiectului
3.
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerţului
➢ Se va lua în considerare codul CAEN al activităţii pentru care solicitantul intenţionează să acceseze fonduri în cadrul FM (nu este obligatoriu ca acesta să fie codul activităţii principale a societăţii)
➢ Toate întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societăţii/actul de înființare al regiei autonome, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică (corespunzătoare Diviziunii 35:„Producţia și furnizarea de energie
PATRONATUL ROMÂN DIN JUDEȚUL HARGHITA
Str Kossuth Lajos 12-14 Miercurea Ciuc Jud Harghita, România
email office@patronatulromanharghita.ro;
Website www. patronatulroman.ro
Tel. 0744. 643. 710;
electrică și termică, gaze, apa caldă şi aer condiționat”, clasa CAEN 3511 –Producția de energie electrică; aceasta se va dovedi prin certificatul constatator de la Registrul Comerţului, depus până cel târziu în etapa de contractare
4.
Declaraţia privind tipul întreprinderii
5.
Declarația privind neîncadrarea în categoria ,,întreprindere în dificultate”
6.
Declaraţia de eligibilitate a solicitantului
7.
Declaraţia privind conformitatea cu ajutorul de stat
8.
Declaraţia privind conflictul de interese
9.
Decizia de înfiinţare a echipei de proiect pentru solicitant
10.
CV-urile membrilor echipei de proiect și fişele de post atât pentru personalul care va asigura managementul proiectului, cât și a celor care vor asigura expertiza tehnică necesară derulării activităților proiectului
11.
Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, depus şi înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate, anterioare anului de depunere
Contul de profit şi pierdere şi datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislaţia în vigoare, însoţit de lista entităţilor incluse în consolidare, pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat, anterior anului de depunere a Proiectului
Documente de confirmare/alocare a contribuţiei solicitantului (de ex: Hotărârea AGA / CA / Asociaților/Asociatului Unic al societăţii privind asigurarea cofinanţării proiectului şi acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile (care să cuprindă cel puțin, dar fără a se limita la, denumirea proiectului, valoarea totală, din care eligibilă și neeligibilă, indicatorii tehnico-economici ai proiectului);
12.
Declaraţia de angajament a solicitantului
PATRONATUL ROMÂN DIN JUDEȚUL HARGHITA
Str Kossuth Lajos 12-14 Miercurea Ciuc Jud Harghita, România
email office@patronatulromanharghita.ro;
Website www. patronatulroman.ro
Tel. 0744. 643. 710;
13.
Un extras de cont bancar din care să reiasă că acesta deține sursele necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile.
sau
O scrisoare de bonitate emisă de o instituție bancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene
Dacă solicitantul nu îndeplineşte criteriul privind indicatorii de solvabilitate (respectiv raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii mai mic 7,5, în ultimul an financiar) sau nu are un exercițiu financiar încheiat (este înfiinţat în anul depunerii proiectului)
14.
Studiul de fezabilitate elaborat conform prevederilor HG nr. 907/2016, /alte documente justificative
15.
Declarația privind scopul producerii de energie
16.
Declarația cu privire la evitarea dublei finanțări
17.
Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
18.
Documentele doveditoare privind clasa de calitate/fertilitate a terenului (clasa III, IV sau V), în cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole din extravilan

Az oldalunk sütiket használ!


Süti választás